ברוכים הבאים לסלופארק!

תנאי שימוש אלה כוללים הוראות ותנאים בקשר לשימוש משתמשי ו/או מנויי סלופארק באתר ו/או באפליקציה וכן פירוט, הוראות ותנאים בקשר למסלולים ו/או השירותים השונים אותם מציעה סלופארק למשתמשיה.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין סלופארק והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של סלופארק. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, שכן השימוש באתר ו/או באפליקציה, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הזמינים דרכם או מוצעים על-ידם, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון תנאי שימוש זה, ולהתחייבותך לפעול על-פיהם, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה בלבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשו יחייבו את המשתמש באתר ו/או באפליקציה עם המשך השימוש בהם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ו/או באפליקציה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לנשים וגברים כאחד. עמכן הסליחה.

במסמך זה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

"הסדר חניה"

הסדר לתשלום דמי חניה באמצעות טלפון סלולארי.

"סלופארק או החברה"

סלופארק טכנולוגיות בע"מ, מס' חברה 51-351336-6, מרח' הרוקמים 26, חולון, המפעילה את הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי.

"המנוי"

מי אשר הצטרף להסדר חניה, לרבות יורשיו, המורשים מטעמו, באי-כוחו והנהג/ים מטעמו.

"החשבון"

חשבון המנוי המתנהל אצל סלופארק.

"הרשויות"

רשויות מקומיות המעמידות, בין במישרין ובין על ידי מי מטעמן, מקומות חניה בתשלום לציבור הרחב ו/או חניונים ציבוריים/פרטיים.

"השירותים"

 

שירותים אשר תעניק סלופארק למנוי בנושא תשלום החניה ו/או תשלומים נוספים אחרים בהם שירותי חניונים ובהם גם משלוחי מסרונים.

"שירות אונליין"

שירות אשר מחוייב בכרטיס האשראי של המנוי באופן ישיר ונפרד ולא נכלל בחשבונית החודשית.

"אתר האינטרנט ו/או האפליקציה"

אתר האינטרנט המצוי בבעלותה של סלופארק הנושא את הכתובת www.cellopark.co.il ו/או אפליקציית החברה.

"שירות לקוחות"

שירות לקוחות סלופארק פועל בימים א'-ה' ובימי שישי וערבי חג בשעות העבודה המקובלות.

"פקס"

מספר הפקס במשרדי החברה 03-6056562.

תוכן:

1.1 האתר ו/או האפליקציה בכללותם, לרבות כל התכנים המופיעים בהם כהגדרתם להלן מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (AS IS).

1.2 בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

1.3 האתר והאפליקציה, לרבות כל התכנים הכלולים בהם, מוצעים לציבור, למשתמשים ולמנויים כמות שהם (As Is). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע בהם יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר ו/או האפליקציה, המידע והשירותים במסגרתם, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים וכל היבט אחר הכרוך בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

1.5 באתר ו/או באפליקציה עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם באתר ו/או באפליקציה (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. מובהר כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר ו/או באפליקציה בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין להזמין ו/או לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

1.6 נוסף על האמור, באתר ו/או באפליקציה עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים והם אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן זה. ככל שהאתר ו/או האפליקציה מכילים קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לכך ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. מובהר כי החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר ו/או להוסיף כל קישור מהאתר ו/או האפליקציה וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

1.7 תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של השירותים ו/או המוצרים הכלולים באתר ו/או באפליקציה, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר ו/או השירות המבוקש בפועל לבין המוצר ו/או השירות המופיע באתר ו/או באפלקיציה בצמוד לתיאורם, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתיקון הנושא בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר ו/או השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.

הרשמה ושימוש במידע:

2.1 כל איסוף ו/או שימוש במידע יהא בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה.

2.2 כאשר הדבר נדרש, על המשתמש למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר ו/או באפליקציה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.

2.3 החברה תהא רשאית להפעיל דחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד שמסר המשתמש בעת ההרשמה. עוד ידוע למשתמש כי עם ביצוע ההרשמה לאתר ו/או לאפליקציה ומסירת הפרטים אודותיו לחברה, החברה תהא רשאית לפנות אליו, מעת לעת, בהצעות שיווקיות והטבות באמצעות הודעות שיישלחו בדוא"ל ובמסרונים (SMS) או בשיחה טלפונית. לצורך כך, המשתמש נותן הסכמתו הכללית, מראש, טרם הצטרפות לשירות באתר ו/או באפליקציה. מובהר כי המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת המידע באמצעות דרכי ההסרה אשר יפורטו בהודעות בהתאם להוראות הדין.

2.4 החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או באפליקציה ו/או לבטל את רישומם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

שימושים אסורים באתר ובאפליקציה:

3.1 ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ו/או באפליקציה ואו בכל תוכן המופיע בהם:

  3.1.1 לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם.

  3.1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר ו/או האפליקציה, כולו או חלקו.

  3.1.3 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או האפליקציה.

  3.1.4 להציג תוכן מהאתר ו/או האפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר ו/או האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים בכל דרך את עיצובם המקורי באתר ו/או באפליקציה.

  3.1.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

  3.1.6לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

  3.1.7 שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

3.2 החברה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר ו/או לאפליקציה, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב של משתמש ו/או מנוי ואף שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל משוב מהאתר ו/או האפליקציה ללא כל הצדקה ו/או מתן הודעה מוקדמת.

3.3 אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש ו/או המנוי לאתר ו/או לאפליקציה ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות הדין.

אופן ההצטרפות לשירות:

על המנוי המבקש להצטרף לשירות סלופארק לפעול באחת מהדרכים הבאות:

4.1 לפנות אל סלופארק באמצעות אתר האינטרנט בכתובת cellopark.co.il או האפליקציה הסלולארית או החיוג הטלפוני ב-9070*, לבצע את תהליך הרישום על פי השדות הנדרשים להרשמה מלאה לרבות מספר טלפון נייד, מספר רכב ומספר ת.ז. כן נדרש ליתן הרשאה לסלופארק לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, ולהסכים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות המהווה חלק אינטגרלי מתנאי השימוש.

4.2 המבקש להצטרף לשירות סלופארק, מתחייב לספק לסלופארק מידע אמין ותקף, והוא מצהיר כי פרטי המנוי לרבות מספר הרכב והטלפון הנייד הינם בבעלותו ו/או כי הוא רשאי לעשות בהם שימוש. במידה והתברר למנוי כי נמסר על ידו מידע שגוי לסלופארק, על המנוי להודיע על כך לסלופארק, לאלתר, ולתקן מידע שגוי זה. במידה והמנוי מחליף את מספר הטלפון הנייד ו/או מספר הרכב, עליו לעדכן את סלופארק בכדי למנוע שימוש לא מורשה במנוי.

4.3 הצטרף המנוי לשירות סלופארק, ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והסכים להם, ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.

4.4 במקרה בו מנוי מבקש להירשם ולקבל מידע אודות רכב המופיע במערכות סלופארק אליו משויך מספר טלפון נייד אחר, אזי ידוע למנוי המבקש להירשם והוא מסכים כי תישלח הודעה למספר הטלפון הנייד אליו משויך הרכב במערכות סלופארק, אשר תפקידה ליידע את המנוי כאמור כי מספר נייד נוסף מבקש להירשם כבעל הרשאה ביחס לרכב שלו, לרבות מספר הטלפון הנייד ממנו הגיעה הבקשה לצפייה במידע. כפועל יוצא, ידוע למנוי קיים כי כאשר תתקבל בקשה לצפייה במידע אודות הרכב ממספר טלפון נייד אשר אינו משויך לרכב שלו, תישלח לו הודעה המתריעה על כך מטעם סלופארק.

4.5 מובהר, כי בכפוף לקבלת הסכמה מהמנוי, החברה תוכל לעדכן את המנוי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות כאלה שמטרתם להקל על המנוי את תשלום דמי החנייה בחניונים עימם עובדת החברה ו/או עדכונים נוספים, לרבות מידע אינפורמטיבי ושיווקי . המנוי יהא רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה ע"י שליחת הודעת הסר לטלפון ממנו מגיעים המסרונים. מובהר בזאת למנוי כי לעיתים יתכנו תקלות ו/או ליקויים אשר בגינם לא תופיע המילה "הסר" במסרונים ו/או ההודעות שישלחו לו מאת החברה ואולם ככל שהמנוי ישלח הודעה חוזרת לחברה עם המילה "הסר" יוסר המנוי מרשימת התפוצה של החברה. המנוי מאשר ומצהיר כי הוא מסכים לאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

מהות ההתקשרות:

5.1 הסדר החניה בשירות סלופארק מעניק למנוי אמצעי לתשלום דמי חניה בגין שימוש במקומות חניה ציבוריים "כחול לבן" או המסומנים ע"י שילוט ו/או במגרשי חניה מוסדרים ובגין קבלת שירותים.

5.2 אין בהסדר החניה כדי להקנות למנוי זכות לעשיית שימוש בשטחי חניה כלשהם, למעט מקום חניה לרכבו בעת הפעלת השירות במקום חניה פנוי רלוונטי.

5.3 האחריות להסדרת מקומות חניה ציבוריים ולקביעת גובה דמי החניה בגין השימוש במקומות חניה אלה, מצויה באחריותן הבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלבנטית.

השימוש בשירות סלופארק:

6.1 הצטרף המנוי לשירות סלופארק, ימסור לסלופארק את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו יפעיל המנוי את הסדר החניה, מספר הרכב ופרטיו האישיים. הפעלת הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי סלופארק, מעת לעת.

6.2 השימוש בשירות החניה לרבות אפליקציית החניה לאייפון ו/או לאנדרואיד ו/או שירות החיוג בטלפוני יהיה זמין ללקוח להפעלת החניה בהתאם לזמנים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. הפעלת החניה כוללת בחירת עיר או עיר ואזור וכן בחירת מספר רכב הלקוח. על הלקוח לוודא כי בחר בעיר והאזור הנכונים בהתאם לשילוט המקומי בו מחנה וכן לוודא כי מספר הרכב הנבחר אכן הרכב הרלוונטי לחניה הנוכחית. למנוי לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סלופארק בגין קבלת דו"ח חניה ו/או נזק כלשהו במידה ואחד מהפרטים הנ"ל לא היו נכונים ו/או הוזנו בשוגג ו/או השימוש בשירות החניה לא נעשה בהתאם לתנאי השימוש.

6.3 המנוי מסכים, כי הרשות המקומית שבתחומה החנה את רכבו תעביר לחברה מידע בדבר דוחות חניה שנרשמו על ידה לרכבו לטובת בחינת זכאותו להחזר אגרת הסדר חניה ששולמה.

6.4 למען הסר ספק, לחברה אין כל סמכות לזכות את המנוי בגין אגרה חניה אשר נגבתה ממנו באמצעות שירותיה והאגרה הינה בבעלותן הבלעדית של הרשויות המקומיות ורק להן הסמכות להורות על זיכוי המנוי.

6.5 המנוי מסכים ומאשר העברת מידע מהרשות המקומית שבתחומה החנה את רכבו לחברה ובחזרה, בדבר דו"חות חניה שנרשמו לרכבו, לטובת בחינת זכאות המנוי להחזר אגרת חניה ששולמה.

6.6 המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בהסדר החניה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובתקינות מכשיר הטלפון הסלולרי עצמו.

6.7 המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לבדיקת זמינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובדבר קליטת הודעתו לסלופארק באמצעות הטלפון הסלולארי שלו בדבר רצונו לעשות שימוש בהסדר החניה ו/או בדבר רצונו בקבלת שירותים. האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי ו/או הפעלה בלתי רצונית של מכשיר הטלפון הסלולארי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות חניה וכיו"ב.

6.8 השימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה הינו בלתי חוקי ואף מסוכן. המנוי נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. סלופארק לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המנוי בטלפון הסלולארי שלו במסגרת הסדר החניה ו/או קבלת שירותים.

6.9 סלופארק תזהה את מיקום הפעלת החניה כאשר שירותי ה-GPS מופעלים וכי האפליקציה זיהתה את מיקום הפעלת החניה (עיר ואזור). באחריותו המשתמש לוודא כי בחירת מיקום החניה הינה לפי הוראות השילוט המקומי.

הסדר תשלום:

7.1 תקופת החיוב בגין החניות והשירותים שבוצעו בחשבון הלקוח יהיו בתקופה שבין ה-25 לחודש עד ה-24 לחודש העוקב.

7.2 החיוב בגין השירותים במסלולים במנוי יחויבו באופן מלא עבור כל תקופת החיוב, או חלק ממנה, ולכל רכב הרשום במנוי בנפרד. החיוב עבור כל רכב הרשום במנוי יבוצע ללא תלות בשימוש בשירותים או בחלק מהם עבור אותו רכב.

7.3 התעריפים בגין השירותים ייקבעו על ידי סלופארק, מעת לעת, והם יפורסמו על ידי סלופארק באתר האינטרנט ו/או באפליקציה.

7.4 תשלום דמי החניה על פי הסדר החניה והתשלום בגין השירותים ייעשה על ידי המנוי לסלופארק באמצעות כרטיס האשראי של המנוי. עם הצטרפותו של המנוי להסדר החניה, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.

7.5 לא עלה בידי סלופארק לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות כרטיס האשראי שלו, יפרע המנוי את חובו לסלופארק בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.

הטבות/ קופונים:

8.1 סלופארק מקנה הטבות ו/או קופונים זמניים או קבועים מעת לעת כחלק מפעולות שיווקיות, שיתופי פעולה עם חברות וכדומה. מובהר כי ההטבות שיינתנו, אם יינתנו, יהיו בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של סלופארק,

8.2 ההטבה ניתנת ללקוחות פרטיים בלבד בעלי חשבון בתוקף עם אמצעי תשלום מעודכן.

8.3 ההטבה שתוזן לחשבון הלקוח תשוקף בחשבונית החודשית בגין השירותים אליהם הוזנה ההטבה. זאת רק במקרה בו השירות שניתן בגינה אינו שירות אונליין אשר מחוייב באופן ישיר ונפרד בכרטיס האשראי ולא נכלל בחשבונית החודשית.

8.4 ההטבות יינתנו בסכומים שונים לחניה בכחול לבן או בחניה חניונים או בגין שירותים או אחר. כל הטבה תוגדר עם תוקף הזנה ושימוש אשר יכול להשתנות בין הטבה להטבה ועל הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן על המידע הרלוונטי להטבה, בהתאם למפורט בסעיף 8.3

8.5 הטבות מסוג "הטבה מפוצלת" יינתנו על בסיס הסכום הנקוב בהטבה הרלוונטית ולפי הסכום שיוגדר לפיצול. כך, שסכום ההטבה יפוצל לכמות החניות שיוגדרו בהטבה. לדוגמא, בהטבה בסך 20 ₪ ל-4 חניות, הלקוח יהיה זכאי לקבל עד 5 ₪ בכל חניה עד לגובה ההטבה הכללי.

8.6 ההטבה תקפה לשימוש בשירותים הקיימים בסלופארק המוגדרים להטבה הספציפית באותו זמן שההטבה הונפקה ללקוח.

8.7 אופן קבלת ההטבה: מרגע הזנת קוד הקופון דרך האפליקציה או דרך שירות הלקוחות.

8.8 לא ניתן להעביר הטבה בין חשבונות ולא ניתן להזין יותר מהטבה אחת למנוי בעת ובעונה אחת.

8.9 בכל מקרה בו מספר רכב ו/או מספר טלפון לא הועברו לחברה בצורה נכונה החברה לא תישא בעלויות החניה ובקבלת ההטבה כאמור, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין.

8.10 סלופארק לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו ללקוח סלופארק ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל בקבלת ההטבה, למעט אם עסקינן בכשל הנובע נוכח מעשה ו/או מחדל של סלופארק .

8.11 יוער כי לא יתכנו הטבות בכל הנוגע לשירותי אונליין אשר מחוייבים באופן ישיר ונפרד בכרטיס האשראי ולא נכלל בחשבונית החודשית.

חשבון המנוי והשימוש בו:

9.1 הצטרף המנוי להסדר החניה, תפתח סלופארק למנוי חשבון.

9.2 החשבון יכלול מידע אודות פעילות המנוי במסגרת הסדר החניה וקבלת שירותים, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות חניה, פרטי החיובים בהן חויב על ידי סלופארק, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו"ב.

9.3 המנוי יוכל להיכנס לחשבון האישי באתר השירות ו/או האפליקציה לאחר הזנת משתמש וסיסמה אשר יימסר לו על ידי סלופארק בעת הצטרפותו לשירות סלופארק.

9.4 הסיסמה נמסרת למנוי לשימושו האישי בלבד אין המנוי רשאי לאפשר לאחר שימוש במספר בסיסמה ו/או בחשבון. כמו כן, לרשות המנוי אפליקציה סלולארית בה יוכל לצפות בפרטי החניה ו/או החשבוניות ולשלוח למייל המעודכן במנוי. אחת לחצי שנה, תשלח סלופארק ריכוז חשבוניות תקופתי למייל המעודכן במנוי עם פירוט החשבוניות והחניות שבוצעו, וזאת נוסף על משלוח חשבונית שנתית ברבעון הראשון של השנה המתייחס לשנה החולפת. במידה והמנוי מעוניין לקבל חשבוניות בדואר יש לפנות למוקד השירות לעדכון כתובתו ולשליחת החשבונית כאמור.

9.5 המנוי מתחייב כדלהלן:

 • לא לגלות את הסיסמה לאיש.
 • לשמור את הסיסמה במקום נסתר ומוגן.
 • ליידע את סלופארק, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון. 

9.6 המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.

9.7 יתר ההוראות הרלוונטיות למידע בחשבון המנוי מפורטות במדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או באפליקציה של החברה.

אחריות:

10.1 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של סלופארק.

10.2 המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בטלפון הסלולארי שלו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו

10.3 המנוי מתחייב ליידע את סלופארק, מיד עם היוודע הדבר, אודות האירועים הבאים:

 • אבד מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
 • נעשה שימוש לא מורשה בחשבון.
 • אבד כרטיס האשראי שלו.

10.4 את ההודעה יש למסור בשרות לקוחות בטלפון 9070* בשעות העבודה. ניתנה הודעה כאמור, תהיה סלופארק רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת הסוגיה.

10.5 סלופארק תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של סלופארק תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות אשר שילם המנוי בשל כך ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.

10.6 החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר ו/או באפליקציה. עם זאת, האתר ו/או האפליקציה אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש ו/או למנוי גישה אליהם מעת לעת. עוד ידוע למשתמש ו/או למנוי, כי האתר ו/או האפליקציה לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). המשתמש ו/או המנוי מצהיר ומתחייב כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או באפליקציה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בהם.

10.7 החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים, הנובעים ו/או הקשורים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל תוכן ו/או שירות ו/או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר ו/או באפליקציה; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; וכיו"ב.

10.8 שיבוש בקליטת פרטי המשתמש ו/או המנוי במערכות החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש ו/או המנוי כלפי החברה.

10.9 המשתמש ו/או המנוי מתחייבים בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על השימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.

10.10 המשמש ו/או המנוי מתחייב כי יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או המנוי ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה אשר על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לחברה אין אחריות לגביו.

10.11 המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר ו/או האפליקציה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

10.12 אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בהתאם להוראות הדין.

בירורים אודות חיובים:

11.1 ביקש המנוי לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל סלופארק וימסור בפניה את המידע הבא:

 • שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
 • תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו.
 • חלק המנוי על חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל סלופארק וימסור בפניה את המידע הבא:
 • שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
 • תיאור החיוב עליו חולק המנוי, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי.

11.2 נעשתה פניית המנוי בעל פה אל סלופארק, רשאית סלופארק לדרוש מאת המנוי לשלוח אליה את פנייתו, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.

11.3 סלופארק תמסור למנוי את המידע המבוקש על ידו ו/או תודיע למנוי את תוצאות בדיקת פנייתו בתוך 10 ימי עסקים. במקרים חריגים תהיה סלופארק רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי ב- 10 ימי עסקים נוספים.

11.4 מצאה סלופארק כי פניית המנוי מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 10 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר או תציע לו פיצוי חלופי אשר יוסכם על

11.5 סברה סלופארק כי פניית המנוי אינה מוצדקת, תשלח למנוי הסבר בעניין זה בכתב בתוך המועד הקבוע (7 ימים).

גישת המנוי לאתר האינטרנט והאפליקציה:

12.1 סלופארק מעניקה למנוי היתר לשימוש אישי באתר האינטרנט ו/או האפליקציה לצורך קבלת פרטי חניה או חשבונית או שינוי פרטי המנוי.

12.2 מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי כלשהו בשירותי אתר האינטרנט ו/או האפליקציה; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר זה ו/או האפליקציה ו/או תוכנם; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

12.3 עוד מובהר כי נאסר על המנוי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם סלופארק

12.4 המנוי אינו רשאי להשתמש בכל קנין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של סלופארק.

12.5 אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של סלופארק בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של סלופארק, באופן כלשהו אשר סביר שיגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אימון בסלופארק. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של סלופארק או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט ו/או האפליקציה הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי סלופארק או חברות הבת שלה ונאסר על המנוי לעשות בהם שימוש.

שינוי תנאי השימוש:

13.1 סלופארק תהיה רשאית, מעת לעת, לעדכן את תנאי השימוש בשירות.

13.2 המנוי רשאי להודיע לסלופארק על הפסקת התקשרותו עימה בהתאם לקבוע בתנאי השימוש להלן.

13.3 לא נתן המנוי הודעה לסלופארק בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש.

סיום ההתקשרות:

14.1 המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם סלופארק באשר להסדר החניה ו/או כל שינוי או ביטול של אחד מהשירותים במתן הודעה בכתב או בעל פה לסלופארק במוקד שירות הלקוחות בטל' 9070*.

14.2 מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי חניה בגין שימוש בחניה או בגין שירותים או בהתחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.

14.3 סלופארק תהיה רשאית, להפסיק את ההתקשרות עם המנוי בהתקיים אחד מאלה:

 • המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי החניה ותשלום בגין השירותים, במלואם ובמועדם.
 • המנוי עשה שימוש לרעה בהסדר החניה.
 • המנוי מסר לסלופארק מידע מהותי שאינו נכון.

התיישנות:

15.1 מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש ו/או המנוי מודע, מסכים ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ביחס למתן שירותיה כמפורט בתנאי שימוש אלה, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין:

16.1 על כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר ו/או לאפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

הבהרות:

שאלות בנוגע להסדר החניה יש להפנות לסלופארק באמצעות מרכז שירות הלקוחות בטלפון 9070*.

שונות:

18.1 סלופארק תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי, ובלבד כי נתנה על כך הודעה בכתב למנוי 14 ימים מראש, ובכפוף לכך שזכויותיו של המנוי לא תיפגענה. אי מימוש זכויותיה של סלופארק על פי תנאי השימוש אין משמעו כי סלופארק מוותרת עליהן.

18.2 תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי סלופארק באתר האינטרנט ו/או האפליקציה שלה. הודעה של סלופארק למנוי על פי תנאי השימוש יכול שתעשה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המנוי לסלופארק.

תאריך עדכון אחרון: 6.5.21