שירות "Cello-שטיפומט" מאפשר לבעל החשבון ולנהגים בחשבונו ליהנות משטיפת חיצונית ופנימית של הרכבים בחשבון בתעריף מוזל, בכ- 130 תחנות שטיפומט ברחבי הארץ, בתשלום דרך הטלפון הסלולארי.

תמחור: פרטי 50 ש"ח (פנימי וחיצוני), ג'יפון/טנדר 55 ש"ח (פנימי וחיצוני) וג'יפ/מסחרי 60 ש"ח (פנימי וחיצוני).

השירות ניתן בכפוף לתנאים אלה לתנאי השימוש הכלליים ומדיניות הפרטיות של Cello ולתנאים המפורטים על השירות, כפי שמופיעים באתר Cello.

חשוב לדעת:​​

 1. ההצטרפות לשירות הינה ללא עלות. החיוב בגין שטיפת הרכבים בחשבון ייעשה על בסיס השימוש בפועל.
 2. עלות השטיפה עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת נותן השירות. יובהר, כי החברה אינה מתחייבת למחירים המופיעים לעיל ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לבעל החשבון לנוכח תשלום תעריפים שונים מהאמור לעיל.
 3. התעריפים הינם בתיאום מול תחנות השירות. ייתכן ובמקרים חריגים יהיו תעריפים מיוחדים, כגון במקרים של חגים, מועדים וכיוצא באלו. במקרים אלו על הנהג יהיה לשלם ישירות בתחנת השירות ולא באמצעות שירות "Cello-שטיפומט".
 4. הרישום לשירות הינו עבור כל רכב בחשבון. כל רכב שיתווסף לחשבון יהיה זכאי לקבל את השירות באופן אוטומאטי.
 5. השירות ניתן יהיה למימוש בתוך 24 שעות ממועד הרישום.
 6. השטיפה פנימית וחיצונית בלבד.
 7. השטיפה אינה כוללת שטיפת בוץ, וואקס וניקויים מיוחדים.
 8. ההסכם אינו כולל רכבי הסעות ורכבים שאינם עוברים במנהרה.
 9. כל רכב בחשבון מוגבל לשטיפה אחת בכל 48 שעות ועד 5 שטיפות בחודש.
  במידה ונהג ו/או בעל החשבון יבקשו להשתמש בשירות עבור אותו רכב לפני שעברו 48 שעות, באפשרות המבקש לממש שירות זה לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-9527870 בבקשה לפתיחת הרשאה ידנית.
 10. שרות "Cello-שטיפומט" אינו פעיל ללקוחות עסקיים בעלי 10 רכבי חברה ומעלה.
 11. לא ניתן לצרף לשרות חשבונות בעלי הו"ק.
 12. לשם מתן השירותים בחבילה זו, נדרשת Cello להעביר לצדדים שלישיים המשתפים עימה פעולה לשם מתן השירות, לרבות מכוני שטיפה, את מס' הרישוי של הרכבים הפרטיים המעודכנים בחשבון. בעת צירוף החשבון לשירות מביע בעל החשבון הסכמתו: (א) כי Cello תעביר לצדדים שלישיים אלו את מס' הרישוי הרכבים בחשבונו לצורך מתן השירות (ב) כי Cello תקבל מהצדדים השלישיים פרטים רלוונטיים לשירות, אודות רכביו הפרטיים המצויים בחשבונו והטיפול הכולל אשר ניתן על ידי הצד השלישי .
  אישור האמור, ייחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת הצדדים השלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם Cello.
 13. שירות שטיפומט מופעל על-ידי התחנות המשתתפות בשירות. האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לזמינות השירות, משך ביצועו, מתקני התחנה, מיומנות התחנה והעובדים, טיב השירות וכיוצ"ב, הינה של מפעיל התחנה המשתתפת בשירות.

אין Cello ו/או מי מטעמה אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי לקוח Cello ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם הטיפול הניתן לרכב פרטי של הלקוח במסגרת שירות "השטיפומט".

אופן התשלום עבור השירות

ההצטרפות לשירות הינה ללא עלות והתשלום הינו בגין ביצוע שטיפה רכב בפועל.

החיוב בגין שטיפה יתבצע בתוך 72 שעות ממועד השטיפה באמצעות חיוב כרטיס האשראי המעודכן בחשבון במערכת Cello.

חשבונית בגין השירות תופק לכתובת המייל המעודכנת בחשבון וכן לחשבון באתר האינטרנט ובאפליקציה של החברה מיד עם ביצוע החיוב.

פרטי הלקוח

בעת צירוף חשבון לשירות, יעניק בעל החשבון הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו Cello ו/או צירוף החשבון לשירות, ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 וכן למשלוח הודעות דיוור ישיר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, מאת Cello על מנת ש-Cello תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו וכן בכל הנוגע לאספקת שירות זה.

לבעל החשבון תהא הזכות להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ופרסומות בדיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ו/או באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 9070*.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים.

סיום התקשרות

 1. Cello תהא רשאית לבטל את השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא יהא בדבר משום הפרת התחייבויותיה בקשר עם מתן השירות והלקוח לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירות. הודעה על ביטול השירות תישלח ללקוח Cello לאחת מחלופות דרכי יצירת הקשר הקיימות אצל Cello.
 2. לאחר הרישום ניתן להפסיק את ההתקשרות עם החברה באשר לשירות זה בכל עת, באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 9070*.
 3. על מנת שיוסר השירות באמצעות פניה בכתב על הפונה לציין את מספר הטלפון הנייד של בעל החשבון, את מספר תעודת הזהות של בעל החשבון, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המעודכן במערכת Cello, את מהות הפניה ופרטי התקשרות- דוא"ל או טלפון, למקרה שמוקד שירות הלקוחות יבקש ליצור עם הפונה.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים.