תנאי הגנת הפרטיות – מיזם סלופארק:

"תנאי הגנת הפרטיות:

על מנת לקבל הצעת מחיר לביטוח הרכב תועבר לאתר חברת הביטוח "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" (להלן: "אתר הפניקס").

בעת מעבר לאתר הפניקס ובמהלך כל שימוש שלך באתר הפניקס יחולו תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות של הפניקס המצויים באתר הפניקס, לרבות ביחס להצעת הביטוח ולשירותי הביטוח (להרחבה אנא ראה www.fnx.co.il).

הפניקס הינה הגורם הבלעדי למתן הצעת המחיר לביטוח, תנאי הצעת הביטוח, השלמת רכישת פוליסת הביטוח, תנאי פוליסת הביטוח המלאה, תנאי החיתום המלאים בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, מימוש הפוליסה בפועל במידת הצורך, וכל שירות אחר שעתיד להינתן בקשר עם הצעת הביטוח ו/או פוליסת הביטוח (להלן: "הפוליסה").

בעת מעברך לאתר הפניקס על ידי לחיצה על הלחצן הרלבנטי באפליקציית סלופארק, הינך נותן בזאת את הסכמתך ואישורך לכך כי סלופארק תעביר להפניקס את הפרטים הרלבנטיים אודותייך – לצורך קבלת ההצעה לביטוח ו/או הפקת הפוליסה – מחשבונך שבמערכות סלופארק לידי הפניקס (להלן: "המידע המועבר"), ולא תהיה לך כל טענה בעניין זה כלפי הפניקס ו/או סלופארק.

המידע המועבר יכלול את פרטייך הבאים:

  • שם ושם משפחה
  • גיל
  • מין
  • כתובת דואר אלקטרוני
  • מספר טלפון נייד
  • מספר רכב

המידע המועבר יועבר להפניקס לצורך מתן ההצעה לביטוח וכן לצורך הפקת הפוליסה, ככל שתופק, ותפעולה המלא. בהתאם, הפניקס תעשה שימוש במידע המועבר לצורך המטרות שלשמן הם סופקו, ותוכל לעשות שימוש ועיבוד במידע, באופן אנונימי, לצרכי מחקר וסטטיסטיקות שונות, עבור עצמה או צדדים שלישיים או כל מטרה אחרת.

הפניקס תהיה רשאית למסור את המידע המועבר לגורמים הקשורים בתפעול הצעת הביטוח ו/או הפוליסה ולשותפיה העסקיים, ובלבד שישתמשו במידע המועבר רק על-פי הוראות מדיניות שמירת הפרטיות המפורטים באתר הפניקס וכן בתנאי הגנת הפרטיות אלו. בנוסף, תמסור הפניקס את המידע המועבר לכל רשות אכיפה שתדרוש זאת ו/או על פי כל צו שיפוטי. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע העברת מידע אנונימי, ללא פרטים מזהים, לכל גוף אחר.

המעבר שלך לאתר הפניקס על ידי לחיצה שלך על הלחצן הרלבנטי באפליקציית סלופארק נעשה מרצונך החופשי והנך נותן בזאת את הסכמתך מדעת להיכלל במאגרי המידע שמנוהלים על ידי הפניקס.

הפניקס אינה אחראית בכל דרך לאמת את נכונות פרטי המידע אודותייך שנמסרים לה על ידי סלופארק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהפניקס תקבל הודעה ממך לאחר שזהותך אומתה, על הצורך לבצע תיקון בפרטי הנתונים האישיים שלך, יבוצע הדבר על ידי הפניקס ככל שהדבר אפשרי. מובהר, כי עליך להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר הפניקס יתאפשר במהירות וללא תקלות. להסרת ספק, הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להפניקס ו/או לכל מי מטעמה עקב כך. מובהר כי מתן פרטים שאינם מלאים וכנים יש בה כדי להשפיע על תשלום תגמולי הביטוח.

הפניקס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות שמירת הפרטיות, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים ו/או רגולטוריים. המשך שימושך לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמה מדעת לשינויים אלה, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות שמירת הפרטיות באתר הפניקס, ובתנאי השימוש מעת לעת.

הפניקס מקבלת מידע מן אפליקציית סלופארק באמצעות תקשורת סלולארית; כמו בשימוש בטלפון סלולארי, גם במקרה של אפליקציית סלופארק, הרשת הסלולארית אוספת נתונים אודות מיקומך המשוער. מובהר כי האיסוף והשימוש במידע זה הוא על ידי החברה הסלולארית ובאחריותה.

אתה מאשר בזאת שהפניקס תוכל להעביר את כל המידע אודותיך כפי שנצבר במאגרי המידע שלה לצד שלישי, במסגרת העברת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי וזאת בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על פרטיך האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שעושה הפניקס.

ידוע לך כי הפניקס יכולה באמצעות המידע המועבר לפנות אלייך בשירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.

אתר הפניקס עשוי לעשות שימוש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, כדי להתאימו להעדפותיך האישיות, לאפיין את השירותים המתאימים לך, להתאים פרסומות מותאמות עבורך ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר נוצרים לפי פקודה ממחשבי הפניקס. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את אתר הפניקס ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח של אתר הפניקס. המידע בעוגיות מוצפן, והפניקס נוקטת אמצעי זהירות כדי לעשות כל שביכולתה על מנת שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שאינך מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי באתר הפניקס. זכור, עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר הפניקס.

הפניקס עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרים על-ידך, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחת מידע מתקדמות, מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיותך, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על-ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים, אולם אין ביכולתה למנוע את האמור באופן מוחלט. הפניקס מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, כי הפעילות תתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, ו/או כי המידע המועבר ו/או הנאסף יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית וכי ידוע לך שהפניקס לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.