תקנון מבצע – הטבה ברכישת פוליסת ביטוח מקיף לרכב

בעת רכישת פוליסה לביטוח מקיף לרכב (להלן: "הפוליסה החדשה"), תעניק סלופארק טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") ללקוחותיה הטבה בכפוף לתנאי תקנון זה המסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע.

ההטבה

 1. לקוח אשר ירכוש פוליסה חדשה בתקופת ההטבה יהא זכאי להחנות את הרכב אשר מספרו מופיע בפוליסה (להלן: "הרכב"), ללא תשלום בגין אגרת חניה עד לתקרת שימוש חודשית בסך 20 ₪, לתקופה בת 12 חודשים החל ממועד תחילת פוליסת הביטוח (סך הכול 240 ₪).
 2. ההטבה תשוקף בחשבונית החודשית.
 3. יובהר כי ההטבה איננה ניתנת לצבירה מעבר ל-12 החודשים הראשונים והיא לא תעמוד לזכות המבוטח לאחר מכן.
 4. לקוח אשר יחדש את פוליסת הביטוח ל-12 חודשים נוספים (להלן: "הפוליסה המחודשת"), מעבר לתקופת הפוליסה החדשה ואף מעבר לכך, יהא זכאי להחנות את הרכב, ללא תשלום בגין אגרת חניה עד לתקרת שימוש חודשית של 10 ₪, למשך 12 חודשים ובסך כולל שלא יעלה על 100 ₪.
 5. ההטבה תינתן באמצעות כל השירותים אותם מספקת החברה, לרבות שימוש בשירותי חניה סלולרית של החברה, (בעת חנית הרכב באזורים המסומנים בכחול לבן ברשויות המקומיות בהן החברה פועלת), שימוש בחניונים עימם יש לחברה הסדרי חניה, שירותי דרך וכל שירות אחר הניתן על ידי החברה.

תנאי מימוש

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד להחלטה על שינוי ו/או הפסקת המבצע ובכפוף להוראות כל דין.
 2. באחריות הלקוח להתעדכן בכל שינוי שחל, אם חל, בתקנון זה.
 3. סלופארק היא האחראית לאספקת השירותים והזנת הזיכוי לחשבונית בגובה ההטבה שניתנה בהתאם לתקרת השימוש שהוגדרה לעיל. אין להפניקס חברה לביטוח בע"מ כל אחריות לנזקים שיגרמו, ללקוח ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל מכל סוג שהוא בקבלת ההטבה ולא תישמע כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע ו/או ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 5. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 6. הלקוח יקבל את ההטבה על ידי החברה לאחר ובכפוף לאישור הפוליסה ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ והיא תהיה פתוחה למימוש החל ממועד כניסתה לתוקף של הפוליסה.
 7. ההטבה תינתן אך ורק לרכב אשר בגינו נרכשה הפוליסה ושמספרו כתוב בפוליסה ולמספר הטלפון המופיע בפוליסה בלבד. ההטבה אינה ניתנת להעברה בין חשבונות ו/או בין רכבים באותו החשבון.
 8. במידה וביטל הלקוח את פוליסת הביטוח אשר רכש, תבוטל ההטבה גם כן החל ממועד ביטול הפוליסה ולא יהיו לו כל טענות בעניין זה.
 9. ההטבה אינה תקפה לרכבים מסחריים ו/או ללקוחות החברה אשר הינם לקוחות עסקיים, כהגדרת החברה.
 10. ההטבה איננה תלויה בסכום הפרמיה המשולם על ידי הלקוח.
 11. הלקוח אינו חייב לעשות שימוש בהטבה שניתנה לו, אך הוא לא יהא זכאי לקבל מתנה/הטבה חלופית במקום ההטבה האמורה מעלה.