תקנון ותנאי שימוש למבצע "חבר מביא חבר" 2020

הטבת "חבר מביא חבר" באה לעודד לקוחות סלופארק להעניק הטבה כספית "לחבר" ובמקביל לקבל הטבה כספית למנוי שלהם במידה ומקבל ההטבה ביצע חניה כאמור.

חשוב לדעת

 1. תוכנית ההטבות "חבר מביא חבר" מיועדת אך ורק למשתמש פרטי רשום בעל חשבון פעיל באפליקציית סלופארק. (להלן: “המשתמש”) מקבל ההטבה (להלן: "מקבל ההטבה") הינו משתמש חדש שלא היה רשום לפני לאפליקציית סלופארק ובהתאם להטבה שקיבל הקים מנוי חדש עם עם אמצעי תשלום פעיל.
 2. במסגרת ההטבה יוכלו משתמשים רשומים להזמין חברים חדשים להשתמש בשירותי סלופארק ולאחר ביצוע חניה מינימאלית ראשונה של מקבל ההטבה יהיו זכאים לקבל בגינם באופן אוטומטי הטבה בסך 20 ₪ לשימוש בכחול לבן בכל הארץ (חניה מינימאלית מוגדרת כחניה בסכום של לא פחות מ 1 ש"ח).
 3. כל משתמש חדש שיצטרף לשירותי סלופארק באמצעות הזמנה ממשתמש קיים יקבל הטבה בסך 20 ₪ שתשתקף בחשבונית החודשית לשימוש בכחול לבן בכל הארץ.
 4. משתמש יוכל להזמין עד 50 חברים בתוכנית חבר מביא חבר ולקבל הטבות בגובה של עד 1,000 ₪ בגינם, החל מהחבר ה 51 אין באפשרות המשתמש לקבל הטבה.
 5. את ההטבות הניתנות במסגרת התוכנית ניתן לראות כזיכוי בחשבונית החודשית.
 6. ההטבות הניתנות על ידי חברת סלופארק למשתמשים הקיימים (להלן: "המזמין) ו/או למשתמשים החדשים (להלן: "המוזמנים") במסגרת התוכנית ניתנות לניצול תוך 120 יום מיום ההודעה על קבלת ההטבה.
 7. למען הסר ספק, לא תינתן כל הטבה למזמין ו/או למוזמן בגין משתמשים שכבר רשומים לשירותי סלופארק או היו לקוחות סלופארק במהלך 365 הימים שקדמו להזמנה.
 8. ההטבות הן אישיות למשתמש, לא ניתן יהיה להעביר, לשכפל, לפדות או למכור את ההטבות בשום צורה אלא אם גן הדבר אושר במפורש על ידי סלופארק.
 9. חברת סלופארק תהא רשאית לשלול כל זכאות לה זכאי המשתמש המזמין ו/או המשתמש/ים שהוזמנ/ו במקרים בהם נעשה שימוש לרעה בתוכנית ו/או בהם קיים חשד לרמאות או פעילות לא חוקית, או כל פעולה אחרת אשר נחזית כמפרה את תנאי השימוש או כל מדיניות רלוונטית אחרת של סלופארק.
 10. משתמשים קיימים ומשתמשים חדשים כאחד לא יהיו זכאים להטבה באמצעות שימוש ביותר מחשבון סלופארק אחד ו/או באמצעות כל פעילות כאמור לעיל, בה קיים חשד לרמאות או פעילות לא חוקית, או כל פעולה אחרת אשר נחזית כמפרה את תנאי השימוש או כל מדיניות רלוונטית אחרת של סלופארק.
 11. חברת סלופארק תהא רשאית (אך לא מחויבת) לחקור ולבחון כל פעילות הקשורה לתוכנית חבר מביא חבר, ולבטל או לשנות את תנאיה מכל סיבה. אם סלופארק תתוודע לפעילות כלשהי אשר נחזית כפוגענית, רמאית, או מפרה את תנאי החברה, החברה תהא רשאית, מבלי לגרוע מזכויותיה על-פי דין, להשעות את חשבונות המשתמשים הרלוונטיים ולהגביל את הגישה לתוכנית ו/או לשירותי החברה.
 12. חברת סלופארק רשאית לעדכן את תנאי תקנון זה ו/או להפסיק את תוכנית “חבר מביא חבר” בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 13. השימוש בשירות "חבר מביא חבר" הוא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אפליקציית סלופארק