חבילת שירותי דרך – תנאי שימוש

עלות השירות 8.9 ש"ח לחודש עבור כל כלי רכב במנוי.

א. הגדרות
1. במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם:

1.1 "המנוי" – אדם אשר הצטרף להסדר חניה באמצעות סלופארק והינו זכאי לקבלת שירותי "חבילת שירותי דרך" על פי הוראות מסמך זה.

1.2 "רכב"– רכב פרטי בבעלות פרטית בלבד ולחברה המחזיקה בבעלותה עד 10 רכבים פרטיים, למעט: רכב שמשקלו הכולל מעל  5 טון או שהינו רכב דו גלגלי או כלי תחרותי המשמש לנהיגה ספורטיבית, או רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב או רכב המשמש להסעת נוסעים בתשלום.

1.3 "השירותים" – השירותים הניתנים בהתאם למפורט באמנת השירות על פי הוראותיה וסייגיה.

1.4 "נותן השירות" – בלו איכות בע"מ ו/או כל אחר מטעמה.

1.5 "דרך" – כביש אספלט או דרך שנסללה לצורך תנועת כלי רכב פרטיים, מסחריים או מקום חניה מוסדר.

1.6 "מוקד השירות" – קו טלפון שיפעיל נותן השירות בעבור המנויים לצורך קבלת השירותים.  מספר הטלפון של המוקד הוא 6261*.

1.7 "דמי שירות" – סכומים שהמנוי מחויב לשאת בהם בעצמו כתנאי לקבלת השירותים (לדוגמא עלות הדלק בעת החילוץ). המנוי ישלם את דמי השירות ישירות לנותן השירות כפי שיורה לו מוקד השירות.

ב. פירוט השירותים
2. שירות תיקון פנצ'ר לצמיג:

תיקון פנצ'ר מקצועי בפריסה ארצית – וללא עלות!

2.1 המנוי זכאי לקבלת שירות תיקון פנצ'ר בצמיג.

2.2 השירות יבוצע באחת מתחנות השירות הקיימות בהסדר עם נותן השירות בלבד ואינו כרוך בתשלום דמי שירות.

2.3 למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם יימצא הצמיג כאינו בר תיקון, עלות רכישת צמיג חלופי או כל תיקון אחר שאינו נכלל במסגרת שירות זה תחול על המנוי ועל חשבונו בלבד.

2.4 השירות יינתן בהתאם לשעות הפעילות של נותן השירות אליו בחר המנוי לגשת

2.5 השירות אינו כולל עבודות של כיוון פרונט ו/או איזון גלגלים.

2.6 השירות אינו כולל רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.

2.7 לקבלת השירות יש לגשת עם הרכב הרשום במנוי המחובר לשירות.

3. שירות החלפת גלגל:

החלפת גלגל במהירות וללא עלות – שירות עד הרכב!

3.1 במסגרת שירות זה, יגיע נותן שירות למקום הימצאותו של המנוי ויבצע החלפה של הגלגל התקול בגלגל רזרבי.

3.2 מתן השירות מותנה בכך שהגלגל הרזרבי וחלקיו (ברגים ואומים) קיימים תקינים ומצויים ברשות המנוי וכן קיימים כלים מתאימים (לרבות מפתחות יעודים לגלגלי מגנזיום) ותקינים ברכב.

3.3 השירות אינו כרוך בתשלום דמי שירות.

4. שירות אספקת דלק (תדלוק):

הרכב לא מניע? זקוק לתיקון קל? טכנאי השירות שלנו עומדים לשירותכם בכל עת.

4.1 מנוי אשר נתקע עם רכבו מפאת חוסר דלק ואינו יכול להתנייד לתחנת תדלוק קרובה למקום הימצאותו, יהא זכאי לשירותי אספקת הדלק מנותן השירות .

4.2 השירות יינתן ללא  תשלום דמי שירות, ואולם למען הסר ספק  עלות הדלק  תחול על המנוי ועל חשבונו בלבד בהתאם  לתעריף משרד האנרגיה כפי שיהיה בתוקף במועד קבלת השירות בפועל.

5. ניידת שירות:

הרכב לא מניע? הדלת ננעלה? יש צורך בתיקון קל? טכנאי השירות שלנו עומדים לשירותכם בכל עת.

השירותים יינתנו 24 שעות 7 ימים בשבוע ללא תשלום דמי שירות.

5.1 שירותי התנעת רכב (התנעת חירום והטענת מצבר): 

5.1.1     במסגרת השירות יהא זכאי המנוי להזמנת ניידת שירות למקום הימצאות רכב המנוי לצורך התנעת הרכב, רק בנסיבות בהן מצבר הרכב התרוקן.

5.1.2     לאחר התנעת רכב המנוי ו/או אישור מנותן השירות כי רכב המנוי כשיר לנסיעה, על המנוי לנסוע ישירות למוסך.

5.1.3     במקרה ששירות זה ניתן לאחר השעה 17:00 ובעת שהמוסך סגור, הרי שבמקרה שבו רכב המנוי מתניע בבוקר שלמחרת באופן עצמאי, על המנוי לנסוע ישירות, וכדבר ראשון באותו בוקר, למוסך.

5.1.4     במקרה ששירות זה ניתן לאחר השעה 17:00 ובעת שהמוסך סגור, הרי שבמקרה שבו רכב המנוי אינו מתניע בבוקר שלמחרת קבלת השירות, על המנוי ליצור קשר עם נותן השירות עד השעה 08:00 באותו בוקר, על מנת לקבל שירות נוסף ללא תשלום, ולאחר קבלת השירות הנוסף כאמור, על המנוי לנסוע במישרין למוסך.

5.1.5   יובהר כי ככל שהמנוי יידרש להחליף את המצבר עקב תקלה שלא ניתן לתקנה באמצעות הנעה באמצעות כבלים, עלות המצבר תחול על המנוי ועל חשבונו בלבד בהתאם לתעריף נותן השירות במועד האירוע. סלופארק מעניקה ללקוחות חבילת שירותי הדרך 20% הנחה על רכישת מצבר חדש.

5.1.6  במידה וניסיון ניידת השירות להניע את הרכב לא צלח , המנוי לא יהיה זכאי לשירות של גרירת הרכב או לשירות נוסף כלשהו.

5.2 תיקוני דרך קלים:

5.2.1     במסגרת השירות יהא זכאי המנוי להזמנת ניידת שירות למקום הימצאות רכב המנוי לצורך תיקוני דרך קלים, ללא אחריות לחלפים. המנוי ישלם עבור החלפים.

5.2.2     תיקוני דרך קלים כאמור הינם תיקונים זמניים בלבד וחובה על המנוי להגיע ישירות למוסך לתיקון קבוע של התקלה.

6. המנוי יהא זכאי לקבלת השירותים המפורטים בסעיפים 1-5 לעיל לאחר תקופת אכשרה בת 24 שעות ההצטרפות.

7. אופן קבלת השירות:

7.1 מוקד השירות יפעל  24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע  למעט ערב יום כיפור 3 שעות לפני כניסת הצום ועד 3 שעות לאחר צאת הצום.

7.2 נזקק המנוי לאיזה מן השירותים המפורטים לעיל, יפנה טלפונית למוקד השירות יזדהה בשמו, במספר הרכב ובמספר הזהות ובכל פרט אחר שיידרש לקבלת השירותים  וכן בפרטים על מקום הימצאותו המדויק של הרכב הזכאי לשירות.

7.3 פנה המנוי למוקד השירות, ומסיבה כלשהי הוא אינו מופיע ברישומי המוקד כזכאי לקבלת השירותים או איזה מהם, ימסור בעל המנוי את פרטי כרטיס האשראי שלו ויחתום על כתב התחייבות לפיו הוא מתחייב לשאת במלוא עלות השירות הרלוונטי לפי מחירון נותן השירות  וזאת אם יתברר שאינו זכאי לשירות על-פי תנאי אמנת השירות.

7.4 הגעת רכב השירות אל המנוי תתבצע  בתוך שעתיים ממסירת כל הפרטים הנדרשים למוקד השירות בכפוף לתנאי מזג האוויר , עומסי תנועה ותנאים  נוספים העלולים לעכב את הגעת נותן השירות למקום.

7.5 השירות ניתן בכל רחבי הארץ למעט שטחים שאינם בשליטה ישראלית.

7.6 במידה והרכב נמצא בכביש אגרה או בחניון בתשלום, על המנוי לשאת בעלות הכניסה של נותן השירות .

7.7 השירותים יינתנו לרכב בבעלות המנוי בלבד, ואין המנוי רשאי להעביר את הזכות לקבלתם לרכב אחר.

7.8 נותן השירות ישפה את המנוי בגין כל נזק ישיר שיגרם לרכב כתוצאה ממתן השירות בפועל , בכפוף לכל דין. נותן השירות לא יהיה אחראי לנזקי ירידת ערך ו/או לנזק תוצאתי שהוא, לרבות אובדן שימוש. מתן השיפוי הינו בתנאי שהמנוי  יודיע לנותן השירות על קרות הנזק או האובדן באופן מיידי ויאפשר לו לבדוק את הרכב לפני תיקונו ולא יאוחר מ-10 יום מיום קרות הנזק. על המנוי להמציא לנותן השירות בהקדם האפשרי פירוט בכתב של כל הנזקים שנטען כי נגרמו במהלך מתן השירות.

מתי הזכאות לשירות בתוקף?

הזכאות לשירות תהיה תקפה מן המועד בו אישרה סלופארק למנוי את כניסתו לשירות ועד שתסתיים על פי תנאיו, או במועד הנקוב בטופס אישור ההצטרפות (המוקדם מבניהם).

נותן השירות והמנוי רשאים לבטל את הזכאות לשירות בכל עת, בכפוף לכללים הבאים:

אם המנוי ביקש לבטל

המנוי רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 יום מהמועד הנקוב בטופס ההצטרפות או מיום קבלת טופס אישור ההצטרפות (לפי המאוחר)  ובלבד שלא צרך שירות.

מנוי שהוא בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ולא צרך שירות, רשאי לבטל רטרואקטיבית את העסקה בתוך 4 חודשים מהתאריך הנקוב בטופס ההצטרפות או מיום קבלת טופס אישור ההצטרפות (לפי המאוחר).

לאחר חלוף המועדים כאמור לעיל, המנוי רשאי להודיע בכל עת על רצונו בביטול. מועד סיום תוקף הזכאות לשירות  יהיה במועד שנקב המנוי בהודעת הביטול, אך לא לפני תום:

3 ימים ממועד הבקשה, אם ניתנה בטלפון למוקד סלופארק, או באתר החברה.

6 ימים ממועד הבקשה, אם ניתנה באמצעות דואר רשום לכתובת סלופארק.

בהודעת הביטול ימסור המנוי את שמו ומס' תעודת הזהות שלו (בהודעה בע"פ – גם את כתובתו). במקרה ביטול המנוי יישא בעלות דמי המנוי עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

אם סלופארק או בלו איכות ביקשו לבטל –

מועד סיום הזכאות לשירות יהיה:

לאחר 15 ימים ממועד הבקשה, אם נשלחה לכתובת המייל של המנוי.

לאחר 21 ימים ממועד הבקשה, אם נשלחה בדואר רשום למענו של המנוי.

מיידי, אם הסיום הוא תוצאת אי תשלום דמי המנוי.

8. מקום שיפוט וברירת דין:

מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לשירותים המפורטים במסמך זה יהיה  בתי המשפט המוסמכים בישראל והדין החל הינו דיני מדינת ישראל בלבד.

מס' הטלפון לקבלת השירותים:

6261* או 03-9535743

 

תאריך עדכון אחרון: 25/05/2021