ברוכים הבאים לסלופארק!

תנאי שימוש אלה כוללים הוראות ותנאים בקשר לשימוש משתמשי ו/או מנויי סלופארק באתר ו/או באפליקציה וכן פירוט, הוראות ותנאים בקשר למסלולים ו/או השירותים השונים אותם מציעה סלופארק למשתמשיה.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין סלופארק והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של סלופארק. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, שכן השימוש באתר ו/או באפליקציה, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הזמינים דרכם או מוצעים על-ידם, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון תנאי שימוש זה, ולהתחייבותך לפעול על-פיהם, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה בלבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשו יחייבו את המשתמש באתר ו/או באפליקציה עם המשך השימוש בהם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ו/או באפליקציה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לנשים וגברים כאחד. עמכן הסליחה.

"הסדר חניה" הסדר לתשלום דמי חניה באמצעות טלפון סלולארי.
"סלופארק" סלופארק טכנולוגיות בע"מ, מס' חברה 51-351336-6, מרח' מנחם בגין 5 בית דגן, המפעילה את הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי.
"המנוי" מי אשר הצטרף להסדר חניה, לרבות יורשיו, המורשים מטעמו, באי-כוחו והנהג/ים מטעמו.
"החשבון" חשבון המנוי המתנהל אצל סלופארק.
"הרשויות" רשויות מקומיות המעמידות, בין במישרין ובין על ידי מי מטעמן, מקומות חניה בתשלום לציבור הרחב ו/או חניונים ציבוריים/פרטיים.
"השירותים" שירותים אשר תעניק סלופארק למנוי בנושא תשלום החניה ו/או תשלומים נוספים אחרים בהם שירותי חניונים ובהם גם משלוחי מסרונים.
"אתר האינטרנט ו/או האפליקציה" אתר האינטרנט המצוי בבעלותה של סלופארק הנושא את הכתובת www.cellopark.co.il ו/או אפליקציית החברה.
"שרות לקוחות" שרות לקוחות סלופארק פועל בימים א'-ה' ובימי שישי וערבי חג בשעות העבודה המקובלות.
"פקס" מספר הפקס במשרדי החברה 03-6056562

1. הרשמה ושימוש במידע

1.1. כאשר הדבר נדרש, על המשתמש למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר ו/או באפליקציה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.
1.2. החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או באפליקציה ו/או לבטל את רישומם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

2. תוכן האתר ו/או אפליקציה ופרסומות

2.1. האתר ו/או האפליקציה בכללותם, לרבות כל התכנים המופיעים בהם כהגדרתם להלן מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (AS IS).
2.2. בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
2.3. האתר והאפליקציה, לרבות כל התכנים הכלולים בהם, מוצעים לציבור, למשתמשים ולמנויים כמות שהם (As Is). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע בהם יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע.
2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר ו/או האפליקציה, המידע והשירותים במסגרתם, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים וכל היבט אחר הכרוך בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.
2.5. באתר ו/או באפליקציה עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם באתר ו/או באפליקציה (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. מובהר כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר ו/או באפליקציה בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין להזמין ו/או לרכוש בכלל ובפרט ביחס למוצר ו/או שירות המוצע על-ידי צד שלישי, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.
2.6. נוסף על האמור, באתר ו/או באפליקציה עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאפליקציות ו/או לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים והם אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על כל תוכן ו/או מוצר ו/או שירות המוצע במסגרתם על-ידי צד שלישי. ככל שהאתר ו/או האפליקציה מכילים קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לכך ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. מובהר כי החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם מהשימוש באפליקציות ו/או האתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם ו/או על כל תוכן ו/או מוצר ו/או שירות המוצע בהם. בתוך כך, החברה ממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אפליקציות ו/או אתרים אלה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליהם בכל מקרה של בקשה ו/או טענה בעניין. החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להסיר ו/או להוסיף כל קישור מהאתר ו/או מהאפליקציה והיא אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו פעילים ויובילו לאפליקציה ו/או לאתר אינטרנט פעילים.
2.7. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של השירותים ו/או המוצרים הכלולים באתר ו/או באפליקציה, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר ו/או השירות המבוקש בפועל לבין המוצר ו/או השירות המופיע באתר ו/או באפלקיציה בצמוד לתיאורם, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתיקון הנושא בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר ו/או השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.

3. שימושים אסורים באתר ובאפליקציה

3.1. ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ו/או באפליקציה ואו בכל תוכן המופיע בהם:
3.1.1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם.
3.1.2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר ו/או האפליקציה, כולו או חלקו.
3.1.3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או האפליקציה.
3.1.4. להציג תוכן מהאתר ו/או האפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר ו/או האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים בכל דרך את עיצובם המקורי באתר ו/או באפליקציה.
3.1.5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
3.1.6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
3.1.7. שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
3.2. החברה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר ו/או לאפליקציה, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב של משתמש ו/או מנוי ואף שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל משוב מהאתר ו/או האפליקציה ללא כל הצדקה ו/או מתן הודעה מוקדמת.
3.3. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש ו/או המנוי לאתר ו/או לאפליקציה ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות הדין.

4. אופן ההצטרפות להסדר החניה

על המנוי המבקש להצטרף להסדר החניה סלופארק לפעול באחת מהדרכים הבאות:
4.1. לפנות אל סלופארק באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.cellopark.co.il או האפליקציה הסלולארית או החיוג הטלפוני ב-9070* או מוקד השירות ב-03-7187711, לבצע את תהליך הרישום על פי השדות הנדרשים להרשמה מלאה לרבות מספר טלפון נייד, מספר רכב ומספר ת.ז. כן נדרש ליתן הרשאה לסלופארק לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, ולהסכים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות המהווה חלק אינטגרלי מתנאי השימוש.
4.2. המבקש להצטרף להסדר החניה, מתחייב לספק לסלופארק מידע אמין ותקף, והוא מצהיר כי פרטי המנוי לרבות מספר הרכב והטלפון הנייד הינם בבעלותו ו/או כי הוא רשאי לעשות בהם שימוש. במידה והתברר למנוי כי נמסר על ידו מידע שגוי לסלופארק, על המנוי להודיע על כך לסלופארק, לאלתר, ולתקן מידע שגוי זה. במידה והמנוי מחליף את מספר הטלפון הנייד ו/או מספר הרכב, עליו לעדכן את סלופארק בכדי למנוע שימוש לא מורשה במנוי.
4.3. הצטרף המנוי להסדר החניה סלופארק, ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והסכים להם, ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.
4.4. במקרה בו מנוי מבקש להירשם ולקבל מידע אודות רכב המופיע במערכות סלופארק אליו משויך מספר טלפון נייד אחר, אזי ידוע למנוי המבקש להירשם והוא מסכים כי תישלח הודעה למספר הטלפון הנייד אליו משויך הרכב במערכות סלופארק, אשר תפקידה ליידע את המנוי כאמור כי מספר נייד נוסף מבקש להירשם כבעל הרשאה ביחס לרכב שלו, לרבות מספר הטלפון הנייד ממנו הגיעה הבקשה לצפייה במידע. כפועל יוצא, ידוע למנוי קיים כי כאשר תתקבל בקשה לצפייה במידע אודות הרכב ממספר טלפון נייד אשר אינו משויך לרכב שלו, תישלח לו הודעה המתריעה על כך מטעם סלופארק.
4.5. מובהר, כי בכפוף לקבלת הסכמה מהמנוי, החברה תוכל לעדכן את המנוי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות כאלה שמטרתם להקל על המנוי את תשלום דמי החנייה בחניונים עימם עובדת החברה ו/או עדכונים נוספים, לרבות מידע אינפורמטיבי ושיווקי . המנוי יהא רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה ע"י שליחת הודעת הסר לטלפון ממנו מגיעים המסרונים. מובהר בזאת למנוי כי לעיתים יתכנו תקלות ו/או ליקויים אשר בגינם לא תופיע המילה "הסר" במסרונים ו/או ההודעות שישלחו לו מאת החברה ואולם ככל שהמנוי ישלח הודעה חוזרת לחברה עם המילה "הסר" יוסר המנוי מרשימת התפוצה של החברה. המנוי מאשר ומצהיר כי הוא מסכים לאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

5. מהות ההתקשרות

5.1. הסדר החניה מעניק למנוי אמצעי לתשלום דמי חניה בגין שימוש במקומות חניה ציבוריים "כחול לבן" או המסומנים ע"י שילוט ו/או במגרשי חניה מוסדרים ובגין קבלת שירותים.
5.2. אין בהסדר החניה כדי להקנות למנוי זכות לעשיית שימוש בשטחי חניה כלשהם, למעט מקום חניה לרכבו בעת הפעלת השירות במקום חניה פנוי רלוונטי.
5.3. האחריות להסדרת מקומות חניה ציבוריים ולקביעת גובה דמי החניה בגין השימוש במקומות חניה אלה, מצויה באחריותן הבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלבנטית.

6. השימוש בהסדר החניה

6.1. הצטרף המנוי להסדר החניה, ימסור לסלופארק את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו יפעיל המנוי את הסדר החניה, מספר הרכב ופרטיו האישיים. הפעלת הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי סלופארק, מעת לעת.
6.2. השימוש בשירות החניה לרבות אפליקציית החניה לאייפון ו/או לאנדרואיד ו/או שירות החיוג בטלפוני יהיה זמין ללקוח להפעלת החניה בהתאם לזמנים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. הפעלת החניה כוללת בחירת עיר או עיר ואזור וכן בחירת מספר רכב הלקוח. על הלקוח לוודא כי בחר בעיר והאזור הנכונים בהתאם לשילוט המקומי בו מחנה וכן לוודא כי מספר הרכב הנבחר אכן הרכב הרלוונטי לחניה הנוכחית. למנוי לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סלופארק בגין קבלת דו"ח חניה ו/או נזק כלשהו במידה ואחד מהפרטים הנ"ל לא היו נכונים ו/או הוזנו בשוגג ו/או השימוש בשירות החניה לא נעשה בהתאם לתנאי השימוש.
6.3. המנוי מסכים, כי הרשות המקומית שבתחומה החנה את רכבו תעביר לחברה מידע בדבר דוחות חניה שנרשמו על ידה לרכבו לטובת בחינת זכאותו להחזר אגרת הסדר חניה ששולמה.
6.4. למען הסר ספק, לחברה אין כל סמכות לזכות את המנוי בגין אגרה חניה אשר נגבתה ממנו באמצעות שירותיה והאגרה הינה בבעלותן הבלעדית של הרשויות המקומיות ורק להן הסמכות להורות על זיכוי המנוי.
6.5. המנוי מסכים ומאשר העברת מידע מהרשות המקומית שבתחומה החנה את רכבו לחברה ובחזרה, בדבר דו"חות חניה שנרשמו לרכבו, לטובת בחינת זכאות המנוי להחזר אגרת חניה ששולמה.
6.6. המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בהסדר החניה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובתקינות מכשיר הטלפון הסלולרי עצמו.
6.7. המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לבדיקת זמינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובדבר קליטת הודעתו לסלופארק באמצעות הטלפון הסלולארי שלו בדבר רצונו לעשות שימוש בהסדר החניה ו/או בדבר רצונו בקבלת שירותים. האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי ו/או הפעלה בלתי רצונית של מכשיר הטלפון הסלולארי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות חניה וכיו"ב.
6.8. השימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה הינו בלתי חוקי ואף מסוכן. המנוי נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. סלופארק לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המנוי בטלפון הסלולארי שלו במסגרת הסדר החניה ו/או קבלת שירותים.
6.9. סלופארק תזהה את מיקום הפעלת החניה כאשר שירותי ה-GPS מופעלים וכי האפליקציה זיהתה את מיקום הפעלת החניה (עיר ואזור). באחריותו המשתמש לוודא כי בחירת מיקום החניה הינה לפי הוראות השילוט המקומי.

7. תעריפי החניה, מסלולים והסדר תשלום

7.1. תקופת החיוב בגין החניות והשירותים שבוצעו בחשבון הלקוח יהיו בתקופה שבין ה-25 לחודש עד ה-24 לחודש העוקב.
7.2. החיוב בגין השירותים במסלולים במנוי יחויבו באופן מלא עבור כל תקופת החיוב, או חלק ממנה, ולכל רכב הרשום במנוי בנפרד. החיוב עבור כל רכב הרשום במנוי יבוצע ללא תלות בשימוש בשירותים או בחלק מהם עבור אותו רכב.
7.3. התעריפים בגין השירותים ייקבעו על ידי סלופארק, מעת לעת, והם יפורסמו על ידי סלופארק באתר האינטרנט ו/או באפליקציה.
7.4. תשלום דמי החניה על פי הסדר החניה והתשלום בגין השירותים ייעשה על ידי המנוי לסלופארק באמצעות כרטיס האשראי של המנוי. עם הצטרפותו של המנוי להסדר החניה, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.
7.5. לא עלה בידי סלופארק לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות כרטיס האשראי שלו, יפרע המנוי את חובו לסלופארק בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.

8. מסלולי השירות

8.1. הלקוח מצורף למסלול "סלופארק PRO" ברישום הראשוני באתר השירות או באפליקציה הסלולארית לחודש התנסות חינם! במהלך תקופת ההתנסות תוצע ללקוח האפשרות לבחור את אחד מהמסלולים הבאים:
8.2. מסלול BASIC "לא חנית לא שילמת" ללא עלות דמי שירות חודשיים! השירות כולל:
• חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• עלות הפעלה בחניונים בסך 1 ש"ח לתנועת תשלום (ובכפוף לפרק 'שירות חניונים' בתקנון).
• שירות התזכורות להארכת החניה ולסיום החניה בזמן לא פעיל! יש לשים לב לזמני החניה למניעת דו"חות מיותרים.
• דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות.
8.3. מסלול "סלופארק תזכורות" הינו בעלות 6.90 ש"ח לחודש ל"לכל כלי רכב המעודכן במנוי. השרות כולל:
• חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
• חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
• דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.
8.4. מסלול "Cellopark Pro" הינו בעלות 7.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב המעודכן במנוי. השרות כולל:
• חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
• חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
• כיבוי חניה אוטומטי: שירות הזמין באפליקציית סלופארק בלבד (ולא באתר האינטרנט), המאפשר כיבוי החניה בצורה אוטומטית. כיבוי החניה האוטומטי יכול שיפעל בשני מנגנונים שונים – באמצעות שירותי מיקום (GPS) או באמצעות חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth) שבמכשיר הסלולרי והרכב. תשומת ליבך כי אופן פעולתם של שני המנגונים השונים מפורט מטה בסעיף 8.5.
• הארכת חניה אוטומטית: שירות בלעדי המאפשר הארכת חניה אוטומטית בהתאם למקבצי הזמנים המוגדרים בכל רשות.
• דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

8.5. מנגנון כיבוי החניה האוט' נשען על פרמטרים ממכשיר הטלפון הנייד של המנוי, ופועל באמצעות אפליקציית סלופארק בלבד (אין אפשרות להשתמש בשירות כיבוי החניה האוטומטי באמצעות אתר האינטרנט). שירות כיבוי החניה האוטומטי יכול שיפעל בשני מנגנונים שונים: כיבוי חניה מבוסס שירותי מיקום או כיבוי חניה מבוסס בלוטות'. להלן פירוט אודות שני המנגנונים:
א. כיבוי חניה אוטומטי המבוסס שירותי מיקום (GPS): ככל שיתקבל זיהוי תזוזת המכשיר הסלולרי של המנוי, הנסמך על חיווי תזוזה בהתאם למדדים מקומיים במכשיר – יתקבל טריגר תזוזה. לאחר מכן ייערך ווידוא מהירות נסיעה של המנוי, ותישלח בקשה מהאפליקציה לשרת סלופארק על סיום החניה באופן אוטומטי. לשם הבהרה – פעילות תקינה של מנגנון כיבוי החניה מבוסס שירותי המיקום מתבססת על מספר פרמטרים:
a. חיישינים לזיהוי פעילות: חיישנים המנטרים את תנודות המכשיר הסלולרי של המנוי, ונתוני אינדיקציה להיתכנות של פעולות שונות שהמנוי מבצע – לדוגמה נסיעה.
b. רכיב ה-GPS: באמצעותו ניתן לאתר את מיקום המכשיר הסלולרי של המנוי ולאשר את היתכנות פעולת הנסיעה אשר זוהתה על-ידי החיישנים לזיהוי פעילות.
c. אינטרנט (תקשורת נתונים): מנגנון הכיבוי האוטומטי מסתמך על חיבור פעיל וזמין לרשת האינטרנט על מנת לקיים תקשורת בין האפליקציה לשרת לצורך כיבוי החניה האוטומטי. כלומר – ללא חיבור זמין ופועל לרשת האינטרנט, ייתכן כי החניה לא תכובה באופן אוטומטי.
ב. כיבוי חניה אוטומטי המבוסס חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth): מנגנון כיבוי החניה האוטומטי המבוסס התקן בלוטות' מסתמך על תקינותו של חיבור הבלוטות' במכשיר הסלולרי של המנוי וברכבו. במנגנון זה אפליקציית סלופארק תתחבר להתקן הבלוטות' שברכב. ככל שבוצע חיבור תקין, תקבל סלופארק חיווי מאת המכשיר אודות החיבור. לאחר מכן, תישלח בקשה מהאפליקציה לשרת סלופארק על סיום החניה באופן אוטומטי. יובהר כי לצורך הפעלתו התקינה והאוטומטית של מנגנון זה סלופארק מסתמכת ותלויה בחיבור זמין ופועל של המכשיר הסלולרי של המנוי לרשת האינטרנט. כמו כן, פעילותו האוטומטית של מנגנון כיבוי החניה תלויה בהגדרות שירותי המיקום בהתאם לפלטפורמת המכשיר הסלולרי של המנוי, וזאת על מנת לאפשר את קבלת החיווים כאשר אפליקציית סלופארק פועלת "ברקע" של המכשיר הסלולרי של המנוי.
המנגנון יכבה את החניה באופן אוט' ללקוחות הנרשמים לשירות מראש באמצעות האפליקציה ו/או נציג שירות במוקד. יובהר כי המנגנון יעבוד רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
• מערכת ה-GPS במכשיר הטלפון הנייד ומערכת הבלוטות' יהיו פעילים ותקינים;
• הלקוח נמצא באזור עם קליטה ו/או אין כל תקלה אצל ספק השירותים הסלולאריים המפריעה לקליטה ו/או להתקשרות עם הטלפון הנייד;
• על האפליקציה להיות פעילה "ברקע" בכדי לקבל את השירות.
לאחר החיווי כי הרכב עזב את מקום החניה, המנגנון יכבה את החניה עבור הלקוח באופן אוטומטי, ותישלח אליו הודעת SMS על חיווי הפעולה. באפשרות הלקוח להפעיל ולכבות את מנגנון הכיבוי האוט' במסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון המתאים במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו הלקוח כיבה את המנגנון, השירות לא יעבוד והחניה לא תסתיים. באפשרות הלקוח להפעיל מחדש את החניה לאחר שזו הסתיימה ע"י כניסה לאפליקציה והפעלה מחודשת. מנגנון הבלוטות' מאפשר זיהוי כניסה לרכב בעת חניה פעילה וכיבוי החניה בהתאם. יובהר כי במידה והלקוח יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות' לכיבוי החניה, האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי, והמנגנון לא יפעל בקשר עם רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים, וכמו כן המנגנון יפעל על הרכב המקושר למכשיר הטלפון הנייד רק כאשר ייעשה שימוש באותו טלפון נייד המכיל את מזהה הבלוטות'.
המשתמש מודע כי השירות נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש ובסביבה בה הוא נמצא, ועל כן ייתכן כי תהיה סטייה במדדים לרבות שירותי המיקום ו/או תקינות קישוריות הבלוטות', והחניה תכובה אוטומטית ו/או לא תכובה כלל. משכך, האחריות לכיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך תהיה על המשתמש ולא על סלופארק. סלופארק תשלח ללקוח הודעת SMS לחיווי על הכיבוי בכדי למנוע מצבים שכאלה. אי קבלת ה-SMS מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית אינה באחריות סלופארק ואף לא פותרת את הנהג מהאחריות לכיבוי ו/או הפעלת החניה. על הלקוח להפעיל את החניה בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק.
8.6. כמו כן, ייתכן כי במצבים מסוימים כגון 'חנה וסע', השירותים האוטומטיים יפעלו ללא בקשת המנוי ויפסיקו את החניה באופן אוטומטי ו/או בשימוש בהתקן בלוטות'. כך למשל – במצב בו בעל החשבון ו/או נהג בחשבונו מחנה את הרכב לגביו הוא מעוניין להפעיל את השירותים, ולאחר מכן ממשיך לנסוע בכלי תחבורה חלופי, כגון רכבת, קורקינט ממונע וכדומה. שירות הארכת החניה אוט' יופעל לפי דרישת הלקוח. בתהליך הפעלת החניה תופיע ללקוח שאלה, האם מעוניין להאריך את החניה אוט'? במידה ויבחר להאריך את החניה אוטומטית, החניה תופעל עד סוף התעריף באותו היום. החניה תופעל בהתאם למקבצים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. יש לוודא כי שירותי המיקום או קישוריות הבלוטות' פעילים בכדי לדייק את כיבוי החניה האוטומטי ולא להיות חשופים לתשלום מיותר.
8.7. מנגנון הצלה
ברשויות מקומיות סמוכות קיימים מקומות חניה ברחובות מסוימים, אשר מנוי המבקש להחנות בהם את רכבו, טועה לחשוב שהם מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחת בעוד שהם למעשה מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחרת. המשמעות היא, כי ברשות הגובלת אמנם יופעל אמצעי לתשלום אגרת הסדר החניה, אך ברשות הזכאית תודיע המערכת לפקח כי לא שולמה אגרת הסדר חניה כדין. המנוי נותן הסכמתו לכך כי ככל ותבוצע בדיקת פקח ובכפוף להסכמת הרשויות, ויימצא, כי המערכת הופעלה ברשות הגובלת, תבצע המערכת באופן אוטומטי "תיקון" בו תסיים את פעולתה ברשות הגובלת ותחל לפעול ברשות הזכאית ("מנגנון הצלה") כך שעד למועד התיקון תשולם אגרת הסדר חניה לרשות הגובלת ולאחריו תשולם אגרת הסדר החניה לרשות הזכאית. חיוב המנוי בגין חניה זו, יעשה בהתאם להגדרות החניה אצל המנוי ובהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות המקומית בה חנה בפועל. למען הסר ספק יובהר, החברה אינה מתחייבת לספק את שירות מנגנון ההצלה, אשר ניתן כמנגנון סיוע בלתי מחייב בלבד, והאחריות לרישום ועדכון חניה ברשות המקומית הנכונה חלה על המנוי בלבד. כל עניין הקשור ו/או הנובע מתיקון החניה האוטומטי מצוי באחריותן המלאה והבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלוונטית.

9. מסלולי עבר

9.1. סלופארק מציעה מסלולים עדכניים המופיעים בנ"ל. בסלופארק אין התחייבות בכל אחד מהמסלולים ובאפשרות הלקוח לעבור מסלול בכל שלב למסלולים עדכניים הנ"ל.
9.2. המעבר בין המסלולים יעשה על ידי התקשרות למוקד השירות לקוחות במספר
03-7187711, בשעות הפעילות.
9.3. "סלופארק PRO" – 6.9 ₪ בחודש לכל כלי רכב במנוי – (החל מתאריך 15.06.2020 עלות המסלול הינה 7.90 ללקוחות חדשים המצטרפים).
השירות כולל:
• שירות הפעלת חניה בכחול לבן בכל הארץ
• שירות סיום חניה אוטומטי – חוסך לך כסף
• שירות הארכת חניה אוטומטית
• תשלום במאות חניונים ללא עמלות הפעלה
• איתור חניה פנויה בכחול לבן
• איתור חניית הרכב בכחול לבן ובחניונים
9.4. "סלופארק תזכורות" – 5.90 בחודש לכל כלי רכב במנוי – (החל מתאריך 15.06.2020 עלות המסלול הינה 6.90 ללקוחות חדשים המצטרפים).
השירות כולל:
• שירות הפעלת חניה בכחול לבן בכל הארץ
• שירות תזכורות לסיום חניה בזמן מקסימלי
• שירות תזכורות להארכת חניה
• תשלום במאות חניונים ללא עמלות הפעלה
• איתור חניה פנויה בכחול לבן
• איתור חניית הרכב בכחול לבן ובחניונים
9.5. מסלול "VIP לא חנית לא שילמת" הינו בעלות 7.50 ש"ח לכל כלי רכב בשיטת חיוב לא חנית לא שילמת, כך שבחודשים שלא תחנה לא תשלם כל עלות.
השירות כולל:
• חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
• חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMS להארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
• דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.
9.6. מסלול "VIP חונים קבוע" הינו בעלות 5 שקלים לרכב לחודש.
השירות כולל:
• חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
• חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMSלהארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
• דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.
9.7. מסלול "TLV כולל תזכורות- לא חנית לא 'שילמת" הינו בעלות 3.70ש"ח לכל כלי רכב בשיטת חיוב לא חנית לא שילמת, כך שבחודשים שלא תחנה לא תשלם כל עלות .
השירות כולל:
• חניה בעיר תל אביב בלבד.
• הפעלת חניה בחיוג (9070 *) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMS להארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
• דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.
9.8. מסלול "TLV – לא חנית לא שילמת" ללא עלות דמי שירות חודשיים! השירות כולל:
• חניה בעיר תל אביב בלבד .
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• עלות הפעלה בחניונים בסך 1 ש"ח לתנועת תשלום.
• שירות התזכורות להארכת החניה ולסיום החניה בזמן לא פעיל! יש לשים לב לזמני החניה למניעת דו"חות מיותרים.
• דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות. אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.
9.9. מסלול "סלופארק אקסטרה" הינו בעלות 3.70 שקלים לרכב לחודש.
השירות כולל:
• חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן.
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
• חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMS להארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
• דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.
9.10. מסלול "הכל כלול – לא חנית לא שילמת" הינו בעלות 5.50 ש"ח לכל כלי רכב בשיטת חיוב לא חנית לא שילמת, כך שבחודשים שלא תחנה לא תשלם כל עלות .
השירות כולל:
• חניה בערים המוסדרות בשירות סלופארק.
• הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
• הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
• שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
• חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMS להארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
• דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

10. הטענת פריפייד

10.1. בכל הטענת חשבון לקוח על ידי כרטיס פריפייד ו/או על ידי הפקדת מזומן יחויב הלקוח בסכום של 6 ₪ עבור שירותים הכוללים כיבוי אוטומטי ותזכורות להארכת זמן החנייה. לאחר הטענת החשבון על ידי כרטיס פריפייד ו/או על ידי הפקדת מזומן לא ניתן לבצע משיכה של יתרת הסכום מחשבון הלקוח. הסכום הקיים בחשבון תקף לשימוש ל-365 יום מיום ההטענה.
10.2. לקוח כרטיס פריפייד ו/או הפקדת מזומן יכול להנות משירותי חניה כחול לבן בכל הערים בישראל המסדירות חניה בתשלום בלבד.

11. שינוי מסלול

11.1. ניתן לבצע שינוי מסלול בכל עת במגוון דרכים העומדות לרשות הלקוח:
• מוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7187711.
• טופס "צור קשר" באתר האינטרנט או לשונית "צור קשר" באפליקציה.
• דף הפייסבוק העסקי של החברה.
• שליחת הודעה אל שירות הלקוחות הניתן באמצעות אפליקציית המסרים WhatsApp. ניתן לשלוח הודעה לשירות באמצעות אפליקציית סלופארק.
• כל פנייה תענה תוך שני ימי עסקים.

12. שירות חניונים

12.1. סלופארק מפעילה שירותי חניה סלולארית בחניונים ברחבי הארץ לרבות חניוני אחוזות החוף הממוחשבים/ממוכנים בעלי מערכות LPR לזיהוי לוחית רישוי לתשלום נוח ופשוט. לצורך קבלת השירות, סלופארק תעביר את מספר רכב המנוי למפעילות החניונים לצורך ביצוע התשלום. הודעת כניסה לחניון וכן הודעת התשלום בפועל ישלחו בכניסה וביציאה מהחניון בהודעת SMS, בהתאמה. ידיעתך כי שם החניון ומיקומו לא יכתבו בהודעות. תעריף השהייה בחניון ייקבע ע"פ מערכות החניון ביחס לזמן השהייה בפועל בהתאם לתעריף החניון הרלוונטי בו שוהה הלקוח. התשלום יחויב מחשבון המנוי. מפעילות החניונים הינן האחראיות הבלעדיות לסכום החיוב, מתן הנחות והטבות בחניון. מובהר בזאת כי שירות התשלום הינו עבור שהיית הרכב בחניון ולא עבור כל שירות אחר לרבות שמירה, השגחה וכדומה. במידה והלקוח אינו מעוניין בשירות עליו לפנות למוקד השירות להסרת רכבו משירות החניונים.
12.2. במסגרת השירות, יוצגו בחלק מהחניונים נתוני תפוסה ביחס לחלק מהחניונים המשתתפים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, המצוי במערכות המחשוב של החניונים המשתתפים בשירות ואין להסתמך עליו לכל צורך שהוא. הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא תחייב ולא תטיל אחריות על סלופארק ו/או מי מהחניונים. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או סלופארק ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכב המנוי בחניון, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.
12.3. החיוב בגין החניה יבוצע ביציאה מהחניון. סלופארק תבצע סגירת מסגרת בעת דריכת כרטיס החניה על הסכום המקסימאלי היומי בחניון. החיוב המדויק יבוצע ביציאה מהחניון לפי תעריף החניון .בתוספת עמלת ההפעלה. ייתכן כי צפויה להתווסף עמלת הפעלה פרטנית לתנועת חניה לעלות השירותים למפעיל/ספק הציוד בחניון , סכום העמלה תוצג בהודעת האסאמאס שתשלח בכניסה לחניון וכן באפליקציה.

13. הטבות/קופונים

13.1. סלופארק מקנה הטבות ו/או קופונים זמניים או קבועים מעת לעת כחלק מפעולות שיווקיות, שיתופי פעולה עם חברות וכדומה. מובהר כי ההטבות שיינתנו, אם יינתנו, יהיו בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של סלופארק, והיא תהא רשאית להפסיקן בכל עת וללא הודעה מראש ועל הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן במידע הרלוונטי.
13.2. ההטבה ניתנת ללקוחות פרטיים בלבד בעלי חשבון בתוקף עם אמצעי תשלום מעודכן.
13.3. ההטבה שתוזן לחשבון הלקוח תשוקף בחשבונית החודשית בגין השירותים אליהם הוזנה ההטבה.
13.4. ההטבות יינתנו בסכומים שונים לחניה בכחול לבן או בחניה חניונים או בגין שירותים או אחר. כל הטבה תוגדר עם תוקף הזנה ושימוש אשר יכול להשתנות בין הטבה להטבה ועל הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן על המידע הרלוונטי להטבה.
13.5. הטבות מסוג "הטבה מפוצלת" יינתנו על בסיס הסכום הנקוב בהטבה הרלוונטית ולפי הסכום שיוגדר לפיצול. כך, שסכום ההטבה יפוצל לכמות החניות שיוגדרו בהטבה. לדוגמא, בהטבה בסך 20 ₪ ל-4 חניות, הלקוח יהיה זכאי לקבל עד 5 ₪ בכל חניה עד לגובה ההטבה הכללי.
13.6. ההטבה תקפה לשימוש בשירותים הקיימים בסלופארק המוגדרים להטבה הספציפית באותו זמן שההטבה הונפקה ללקוח.
13.7. אופן קבלת ההטבה: מרגע הזנת קוד הקופון דרך האפליקציה או דרך שירות הלקוחות.
13.8. לא ניתן להעביר הטבה בין חשבונות.
13.9. בכל מקרה בו מספר רכב ו/או מספר טלפון לא הועברו לחברה בצורה נכונה החברה לא תישא בעלויות החניה ובקבלת ההטבה כאמור, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין.
13.10. סלופארק לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו ללקוח סלופארק ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל בקבלת ההטבה, למעט אם עסקינן בכשל הנובע נוכח מעשה ו/או מחדל של סלופארק .

14. חשבון המנוי והשימוש בו

14.1. הצטרף המנוי להסדר החניה, תפתח סלופארק למנוי חשבון.
14.2. החשבון יכלול מידע אודות פעילות המנוי במסגרת הסדר החניה וקבלת שירותים, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות חניה, פרטי החיובים בהן חויב על ידי סלופארק, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו"ב.
14.3. המנוי יוכל להיכנס לחשבון האישי באתר השירות ו/או האפליקציה לאחר הזנת משתמש וסיסמא אשר יימסר לו על ידי סלופארק בעת הצטרפותו להסדר החניה.
14.4. הסיסמא נמסרת למנוי לשימושו האישי בלבד אין המנוי רשאי לאפשר לאחר שימוש במספר בסיסמא ו/או בחשבון. כמו כן, לרשות המנוי אפליקציה סלולארית בה יוכל לצפות בפרטי החניה ו/או החשבוניות ולשלוח למייל המעודכן במנוי. אחת לחצי שנה, תשלח סלופארק ריכוז חשבוניות תקופתי למייל המעודכן במנוי עם פירוט החשבוניות והחניות שבוצעו. במידה והמנוי מעוניין לקבל חשבוניות בדואר יש לפנות למוקד השירות לעדכון כתובתו ולשליחת החשבונית כאמור.
14.5. המנוי מתחייב כדלהלן:
• לא לגלות את הסיסמא לאיש.
• לשמור את הסיסמא במקום נסתר ומוגן.
• ליידע את סלופארק, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון.
14.6. המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.
14.7. יתר ההוראות הרלוונטיות למידע בחשבון המנוי מפורטות במדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או באפליקציה של החברה.

15. אחריות

15.1. המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של סלופארק.
15.2. המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בטלפון הסלולארי שלו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו
15.3. המנוי מתחייב ליידע את סלופארק, מיד עם היוודע הדבר, אודות האירועים הבאים:
• אבד מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
• נעשה שימוש לא מורשה בחשבון.
• אבד כרטיס האשראי שלו.
15.4. את ההודעה יש למסור בשרות לקוחות בטלפון 03-7187711 בשעות העבודה. ניתנה הודעה כאמור, תהיה סלופארק רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת הסוגיה.
15.5. סלופארק תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של סלופארק תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות אשר שילם המנוי בשל כך ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.
15.6. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר ו/או באפליקציה. עם זאת, האתר ו/או האפליקציה אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש ו/או למנוי גישה אליהם מעת לעת. עוד ידוע למשתמש ו/או למנוי, כי האתר ו/או האפליקציה לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). המשתמש ו/או המנוי מצהיר ומתחייב כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או באפליקציה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בהם.
15.7. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים, הנובעים ו/או הקשורים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל תוכן ו/או שירות ו/או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר ו/או באפליקציה; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; וכיו"ב.
15.8. שיבוש בקליטת פרטי המשתמש ו/או המנוי במערכות החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש ו/או המנוי כלפי החברה.
15.9. המשתמש ו/או המנוי מתחייבים בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על השימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.
15.10. המשמש ו/או המנוי מתחייב כי יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או המנוי ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה אשר על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לחברה אין אחריות לגביו.
15.11. המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר ו/או האפליקציה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
15.12. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בהתאם להוראות הדין.

16. בירורים אודות חיובים

16.1. ביקש המנוי לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל סלופארק וימסור בפניה את המידע הבא:
• שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
• תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו.
• חלק המנוי על חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל סלופארק וימסור בפניה את המידע הבא:
• שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
• תיאור החיוב עליו חולק המנוי, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי.
16.2. נעשתה פניית המנוי בעל פה אל סלופארק, רשאית סלופארק לדרוש מאת המנוי לשלוח אליה את פנייתו, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.
16.3. סלופארק תמסור למנוי את המידע המבוקש על ידו ו/או תודיע למנוי את תוצאות בדיקת פנייתו בתוך 10 ימי עסקים. במקרים חריגים תהיה סלופארק רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי ב- 10 ימי עסקים נוספים.
16.4. מצאה סלופארק כי פניית המנוי מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 10 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר.
16.5. סברה סלופארק כי פניית המנוי אינה מוצדקת, תשלח למנוי הסבר בעניין זה בכתב בתוך המועד הקבוע (7 ימים).

17. גישת המנוי לאתר האינטרנט והאפליקציה

17.1. סלופארק מעניקה למנוי היתר לשימוש אישי באתר האינטרנט ו/או האפליקציה לצורך קבלת פרטי חניה או חשבונית או שינוי פרטי המנוי.
17.2. מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי כלשהו בשירותי אתר האינטרנט ו/או האפליקציה; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר זה ו/או האפליקציה ו/או תוכנם; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
17.3. עוד מובהר כי נאסר על המנוי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם סלופארק
17.4. המנוי אינו רשאי להשתמש בכל קנין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של סלופארק.
17.5. אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של סלופארק בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של סלופארק, באופן כלשהו אשר סביר שיגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אימון בסלופארק. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של סלופארק או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט ו/או האפליקציה הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי סלופארק או חברות הבת שלה ונאסר על המנוי לעשות בהם שימוש.

18. שינוי תנאי השימוש

18.1. סלופארק תהיה רשאית, מעת לעת, לעדכן את תנאי השימוש בשירות.
18.2. המנוי רשאי להודיע לסלופארק על הפסקת התקשרותו עימה בהתאם לקבוע בתנאי השימוש להלן.
18.3. לא נתן המנוי הודעה לסלופארק בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש.

19. סיום ההתקשרות

19.1. המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם סלופארק באשר להסדר החניה ו/או כל שינוי או ביטול של אחד מהשירותים במתן הודעה בכתב או בעל פה לסלופארק במוקד שירות הלקוחות בטל' 03-7187711.
19.2. מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי חניה בגין שימוש בחניה או בגין שירותים או בהתחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
19.3. סלופארק תהיה רשאית, להפסיק את ההתקשרות עם המנוי בהתקיים אחד מאלה:
• המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי החניה ותשלום בגין השירותים, במלואם ובמועדם.
• המנוי עשה שימוש לרעה בהסדר החניה.
• המנוי מסר לסלופארק מידע מהותי שאינו נכון.

20. התיישנות

20.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש ו/או המנוי מודע, מסכים ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ביחס למתן שירותיה כמפורט בתנאי שימוש אלה, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

21. סמכות שיפוט וברירת דין

21.1. על כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר ו/או לאפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

22. הבהרות

שאלות בנוגע להסדר החניה יש להפנות לסלופארק באמצעות מרכז שירות הלקוחות בטלפון 03-7187711.

23. שונות

23.1. סלופארק תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי, ובלבד כי נתנה על כך הודעה בכתב למנוי 14 ימים מראש, ובכפוף לכך שזכויותיו של המנוי לא תיפגענה. אי מימוש זכויותיה של סלופארק על פי תנאי השימוש אין משמעו כי סלופארק מוותרת עליהן.
23.2. תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי סלופארק באתר האינטרנט ו/או האפליקציה שלה. הודעה של סלופארק למנוי על פי תנאי השימוש יכול שתעשה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המנוי לסלופארק.

עודכן לאחרונה: 15.12.2020